RODO

Oświadczenia RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Marek Ułasiuk, z siedzibą: 08-110 Siedlce, ul. Biskupa Świrskiego 39.
 2. Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 2368 z późn. zm.).
  Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
 3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 5. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Pani prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. Przenoszenia danych
  5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 8. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 10. Przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana* zdaniem przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką adwokata Marka Ułasiuka w celu udzielenia mi pomocy prawnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Ułasiuk, z siedzibą: 08-110 Siedlce, ul. Biskupa Świrskiego 39.
 2. Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 2368 z późn. zm.).
  Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
 3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 5. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Pani prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. Przenoszenia danych
  5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 8. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 10. Przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana* zdaniem przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką adwokata Jacka Ułasiuka w celu udzielenia mi pomocy prawnej.