Oferta

Oferujemy pomoc prawną w zakresie: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa medycznego, upadłości konsumenckiej.

Adwokaci w sprawach karnych w Siedlcach i Warszawie

Prawo karne to dziedzina obejmująca i definiująca przestępstwa, za które grożą kary przewidziane w treści kodeksu karnego oraz innych ustaw. Wobec sprawców mogą zostać zastosowane także między innymi środki karne i środki zabezpieczające. Nasze Kancelarie oferują usługi doświadczonych adwokatów w sprawach karnych w Siedlcach, Warszawie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim, Łukowie, Garwolinie i Węgrowie.

Prawo karne

Świadczymy pomoc pokrzywdzonym już od wszczęcia postępowania karnego. Obejmuje ona przede wszystkim czynności dowodowe na etapie postępowania przygotowawczego oraz zastępstwo procesowe po zgłoszeniu udziału w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy, w tym zgłoszenia roszczenia o zadośćuczynienie przeciwko sprawcy.

Świadczymy pomoc podejrzanym o popełnienie przestępstwa już od wszczęcia postępowania karnego. Obejmuje ona przede wszystkim udział w przesłuchaniu podejrzanego i innych czynnościach dowodowych na etapie postępowania przygotowawczego.

Świadczymy pomoc oskarżonym o popełnienie przestępstwa w postępowaniu sądowym. Obejmuje ona przede wszystkim zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem I instancji, postępowaniu wszczętym na skutek apelacji oraz postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Świadczymy pomoc osobom podejrzanym w przypadku ich zatrzymania oraz podejrzanym i oskarżonym tymczasowo aresztowanym. Obejmuje ona przede wszystkim podjęcie niezwłocznych czynności związanych z ustaleniem przyczyn zatrzymania bądź tymczasowego aresztowania, możliwością zwolnienia osoby zatrzymanej bądź tymczasowo aresztowanej oraz ewentualnym sporządzeniem zażalenia na zastosowanie tych środków. Uczestniczymy w posiedzeniach sądowych w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, jego przedłużenia oraz rozpoznania zażaleń przez sąd odwoławczy.

Prawo karne wykonawcze

Świadczymy pomoc skazanym starającym się o odroczenie orzeczonej wobec nich kary pozbawienia wolności. Obejmuje ona przede wszystkim sporządzenie i wniesienie wniosku o odroczenie kary wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym wszczętym na skutek złożenia tych wniosków.

Świadczymy pomoc skazanym przebywającym w zakładzie karnym starającym się o uzyskanie przerwy w orzeczonej wobec nich karze pozbawienia wolności. Obejmuje ona przede wszystkim sporządzenie i wniesienie wniosku o przerwę w karze oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym wszczętym na skutek złożenia tego wniosku.

Świadczymy pomoc skazanym przebywającym w zakładzie karnym starającym się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Obejmuje ona przede wszystkim sporządzenie i wniesienie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym wszczętym na skutek złożenia tego wniosku.

Świadczymy pomoc skazanym starającym się o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego. Obejmuje ona przede wszystkim sporządzenie i wniesienie wniosku o udzielenie zgody na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym wszczętym na skutek złożenia tych wniosków.

Prawo wykroczeń

Świadczymy pomoc pokrzywdzonym już od wszczęcia postępowania karnego. Obejmuje ona przede wszystkim czynności dowodowe na etapie postępowania przygotowawczego oraz zastępstwo procesowe po zgłoszeniu udziału w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy, w tym zgłoszenia roszczenia o zadośćuczynienie przeciwko sprawcy.

Świadczymy pomoc podejrzanym o popełnienie wykroczenia już od wszczęcia tego postępowania. Obejmuje ona przede wszystkim udział w przesłuchaniu podejrzanego o popełnienie wykroczenia i innych czynnościach dowodowych na etapie czynności wyjaśniających. Świadczymy pomoc obwinionym o popełnienie wykroczenia w postępowaniu sądowym. Obejmuje ona przede wszystkim zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem I instancji i postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia apelacji.

Postępowanie w sprawach nieletnich

Świadczymy pomoc nieletnim w postępowaniu sądowym wszczętym w celu ustalenia, czy wykazuje on przejawy demoralizacji i czy zachodzą w stosunku do niego przesłanki do zastosowania środków wychowawczych bądź leczniczych. Obejmuje ona przede wszystkim zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem rodzinnym oraz postępowaniu wszczętym na skutek apelacji.

Świadczymy pomoc nieletnim w postępowaniu sądowym wszczętym w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki do zastosowania wobec nieletniego najsurowszego z przewidzianych środków, czyli umieszczenia w zakładzie poprawczym. Obejmuje ona przede wszystkim zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem rodzinnym oraz postępowaniu wszczętym na skutek apelacji.

Adwokaci z zakresu prawa karnego — w jakich sytuacjach warto się do nas zgłosić?

Natychmiast po aresztowaniu lub zatrzymaniu należy skontaktować się z adwokatem, w celu uzyskania profesjonalnej ochrony prawnej. Adwokaci mogą już od pierwszych etapów postępowania towarzyszyć klientowi. Podobnie jest, gdy dotyczy to osoby pokrzywdzonej. W tym przypadku również warto jak najwcześniej zwrócić się o pomoc do fachowca, który zadba o interesy i będzie reprezentować klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem. Zapraszamy do umówienia się na wizytę w naszych Kancelariach Adwokackich, usługi świadczymy w Siedlcach z możliwością prowadzenia spraw m.in. w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi obszarów działania naszych Kancelarii. 

Oferujemy pomoc prawną w zakresie: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa medycznego, upadłości konsumenckiej.